fbpx

Den nye bogføringslov 2023

Fremtiden er digital, det gælder også for bogføring. Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed er klar til kravene i den nye bogføringslov, kan du roligt læse videre herunder og finde svaret.

Bogføringsloven i korte træk

Bogføringsloven stiller fremadrettet krav til digitalisering af hele regnskabsmaterialet. Loven omhandler en ny definition af regnskabsmaterialet. Bogføringsloven bliver indført i etaper.

Lovens formål

Et bredt politisk flertal blev i 2021 enige om at reformere dansk økonomi. Reformen blev udmøntet i to væsentlige tiltag. Dels den nye bogføringslov, som du kan læse mere om herunder. Dels en ændring af årsregnskabsloven med væsentlige ændringer til revisionspligten.

Formålet med de nye tiltag er at styrke indsatsen mod svindel. Samtidig lægges der vægt på en forenkling, som skal gøre det lettere for virksomhederne at overholde virksomhedsloven.

Stort set alle virksomheder er omfattet af bogføringsloven

Alle virksomheder med en årlig omsætning på 300000 kroner, og derover, er omfattet af den nye bogføringslov. Hvilket i praksis betyder at alle virksomheder, ud over små hobby virksomheder med en omsætning lavere end 300000 kroner, er omfattet af loven.

Bogføringsloven har større betydning for nogle virksomheder, end for andre

Mange virksomheder har i forvejen indført digitale systemer til at håndtere deres regnskabsmateriale. Mange virksomheder har løbende opdateret deres interne systemer, alene for deres egen skyld. For disse virksomheder bliver overgangen ikke særlig omfattende. Her vil der bare være tale om mindre justeringer, i forhold til bogføringslovens krav.

For andre virksomheder vil det være et stort arbejde. Selv om digitaliseringen har været en mulighed i mange år, er der stadig mange der ikke er kommet med på vognen. Hos disse virksomheder er der et stort arbejde som skal indhentes.

Datoer for implementering af den nye bogføringslov

Bogføringsloven blev vedtaget d. 19 maj 2022 og er formelt trådt i kraft pr. 1 Juli 2022. Bogføringsloven indeholder mange delelementer, som det vil tage tid at få implementeret i de enkelte virksomheder, derfor indføres loven i etaper.

Alt efter hvilken virksomhedsklasse din virksomhed tilhører er der forskellige frister, som det er en god ide at holde øje med.

  • Januar 2023 kom de specifikke krav til bogføringssystemerne i forhold til bogføringsloven.
  • Januar 2024 offentliggør erhvervsstyrelsen en fortegnelse over de registrerede bogføringssystemer, der lever op til kravene i forhold til den nye bogføringslov.
  • Juli 2024 træder den nye bogføringslov i kraft for virksomheder i virksomhedsklasse B, C og D.
  • Juli 2026 træder den nye bogføringslov i kraft for virksomheder i virksomhedsklasse A.

Bogføringsloven er meget omfattende. Derfor har datoerne ikke været fastlagt helt nøjagtigt og kan stadig ændres.

Virksomhedsklasser

Der eksisterer fire klasser for virksomheder. Klasserne er inddelt i A, B, C og D. B og C er desuden opdelt i to underklasser, som forholder sig til antallet af ansatte og størrelsen af nettobalance og balancesum for virksomhederne.

Klasse A

Virksomheder der hører ind under klasse A er kendetegnet ved at der hæftes personligt. I praksis betyder det både store og små virksomheder, interessantselskaber og virksomheder med begrænset ansvar i forhold til loven, som er personligt ejet.

Klasse A stiller således hverken krav til omsætning eller antallet af ansatte, men forholder sig udelukkende til den personlige hæftelse.

Klasse B

Virksomheder der hører ind under klasse B er kendetegnet ved den begrænsede hæftelse. ApS og A/S er eksempler på virksomheder med begrænset hæftelse, som hører ind under klasse B.

Klasse B er opdelt i to grupper. Mikro B og Små B.

For at en virksomhed kan betegnes som Mikro B må virksomheden højst have ti ansatte, en nettoomsætning på højst 5,4 millioner kroner og højst en balancesum på 2,7 millioner kroner.

For at en virksomhed kan betegnes som Små B skal antallet af ansatte være mellem ti og 50. en nettoomsætning skal være højere end 5,4 millioner kroner og højst 89 millioner kroner. Balancesum skal være over 2,7 millioner kroner og højest 44 millioner kroner.

Klasse C

Virksomheder der hører ind under klasse C er alle øvrige virksomheder, der ikke hører ind under klasse A eller B og som ikke er børsnoteret.

Lige som klasse B er der to inddelinger. Mellem C og Stor C.

For at en virksomhed kan betegnes som Mellem C skal den have flere ansatte, højere nettoomsætning og balancesum end Små B og højst 250 ansatte, højst en nettoomsætning på 313 millioner kroner og højst en balancesum på 156 millioner kroner.

For at en virksomhed kan betegnes som Stor C skal den have flere ansatte, højere nettoomsætning og balancesum end Mellem C og ikke være børsnoteret.

Klasse D

Virksomheder der hører ind under klasse D er alle børsnoterede virksomheder, uanset størrelse og antal ansatte. Statsligt ejede aktieselskaber hører også ind under klasse D.

Ændringer som den nye bogføringslov medfører

De væsentligste ændringer, som den nye bogføringslov medfører er at, der kommer en helt ny definition af regnskabsmateriale, alt regnskabsmateriale skal digitaliseres, kravene til beskrivelse af procedure forenkles, der gives hjemmel til Erhvervsstyrelsen til bogføringskontrol og der indføres højere bødestraf.

Ny definition af regnskabsmateriale

Regnskabsmaterialet bliver fremadrettet defineret som, alt hvad der har med regnskabet at gøre. Definitionen udvides så den også omfatter alle faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i forbindelse med årsrapporten. 

Regnskabsmaterialet skal digitaliseres

Fremadrettet skal alt regnskabsmateriale digitaliseres. Selve digitaliseringen betyder at det er slut med kvitteringer, bonner og udskrifter i papirform. Fremadrettet skal alt forefindes digitalt.

Regnskabsmaterialet skal opbevares digitalt

Fremadrettet skal al regnskabsmateriale opbevares digitalt. Opbevaringen af regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (ofte forkortes databeskyttelsesforordningen til GDPR, fra det engelske ”General Data Protection Regulation”)

Endvidere er der indført en forpligtigelse til at opbevare en sikkerhedskopi af regnskabsmaterialet. Hvor ofte sikkerhedskopien skal fornys, er der kun en regel for, hvis det handler om en virksomhed med mange daglige transaktioner. I dette tilfælde skal der dagligt laves en ny sikkerhedskopi.

Erhvervsstyrelsen får hjemmel til bogføringskontrol

Erhvervsstyrelsen har fremadrettet hjemmel til bogføringskontrol, af virksomheder der har fravalgt revision og virksomheder der ikke har indsendt deres første årsrapport.

Højere bødestraf

Der indføres en markant højere bødestraf i forhold til tidligere. Reglerne bliver strammet op og eventuelle bøder bliver langt højere end hidtil. Hvis en virksomhed ikke kan fremvise det originale digitale regnskabsmateriale eller en digital sikkerhedskopi, kan det medføre bøder på helt op til halvanden million kroner.

Digital arkivering

Den absolut største ændring som loven medfører er digitaliseringen af regnskabsmaterialet. Mange virksomheder har gennem årene, af egen fri vilje, omlagt deres regnskab og har benyttet forskellige regnskabsprogrammer, eller opfundet deres eget digitale system.

Fremadrettet handler det ikke om hvad der er nemmest, eller mest praktisk for den enkelte virksomhed, men om at få systemerne opdateret eller udskiftet så de overholder kravene i den nye bogføringslov.

Den digitale arkivering er omfattende

Fremadrettet er det lovpligtigt at opbevare hele regnskabsmaterialet digitalt. Regnskabsmaterialet er defineret således:

  • Alle bilag. Det kan handle om kvitteringer, bonner og andet der førhen kun fandtes på papir.
  • Registreringer og licenser.
  • En udførlig beskrivelse af selve virksomhedens bogføringsprocedure.
  • Alle oplysninger der kan være væsentlige i forhold til kontrol.
  • Dokumentation for alle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Selve virksomhedens regnskab, udarbejdet i overensstemmelse med den nye bogføringslov.

Regnskab.dk kan hjælpe din virksomhed i forhold til bogføringsloven

Som kunde hos Regnskab.dk behøver du ikke bekymre dig om virksomhedsloven. Regnskab.dk sørger for at din virksomhed er helt up to date med alle dele af den ny bogføringslov.

Regnskab.dk stiller en række værktøjer til rådighed for din virksomhed, for at sikre en nem og effektiv indsamling til digitaliseringen af alle bilag.